Cáp điều khiển Sangjin

Cáp điều khiển Sangjin, dãy du nh*p, gồm gi*u loại 1 & loại 2, gồm loại có lưới v* chớ lưới, bảng v* cáp Sangjin theo mét. liên quan nhằm tốt báo giá ria gi*t nhất.

Cáp Sangjin (Sangjin Control cable), đầu h*ng nh*p khẩu, Cáp điều khiển Sangjin gồm gi*u loại 1 v* loại 2, quy cách từ bỏ 0.5 SQmm, 2C đến 30C, Cáp điều khiển Sangjin gồm loại lắm lưới v* không trung lưới, bảng giá cáp Sangjin theo mét.

Cáp điều khiển Sangjin chống nhũng nhiễu l* loại lắm lưới, gồm nhiều loại 1 v* loại 2, loại 1 ho*n trả rặt kè đồng, loại 2 1/2 đồng v* 1/2 nhôm.