Cáp điều khiển Sangjin

Cáp điều khiển Sangjin, h*ng nh*p khẩu, gồm nhiều loại 1 & loại 2, gồm loại nhiều lưới v* chẳng lưới, bảng v* cáp Sangjin theo mét. can dự phanh đặt báo giá mé gi*nh nhất.

Cáp Sangjin (Sangjin Control cable), d*nh dáng nh*p khẩu, Cáp điều khiển Sangjin gồm nhiều loại 1 v* loại 2, quy cách từ bỏ 0.5 SQmm, 2C tới 30C, Cáp điều khiển Sangjin gồm loại có lưới v* chớ lưới, bảng giá như cáp Sangjin theo mét.

Cáp điều khiển Sangjin chống crếp l* loại gi*u lưới, gồm gi*u loại 1 v* loại 2, loại 1 ho*n r*nh phẳng đồng, loại 2 1/2 cùng v* 1/2 nhôm.