Cáp điều khiển Sangjin

Cáp điều khiển Sangjin, quy h*ng nh*p cảng, gồm có loại 1 & loại 2, gồm loại nhiều lưới v* không lưới, bảng giá cáp Sangjin theo mét. liên tưởng để nổi báo v* ven chiếm nhất.

Cáp Sangjin (Sangjin Control cable), d*nh dáng nh*p cảng, Cáp điều khiển Sangjin gồm có loại 1 v* loại 2, quy cách tự 0.5 SQmm, 2C đến 30C, Cáp điều khiển Sangjin gồm loại nhiều lưới v* chớ lưới, bảng giá như cáp Sangjin theo mét.

Cáp điều khiển Sangjin chống nhiễu l* loại nhiều lưới, gồm có loại 1 v* loại 2, loại 1 ho*n tinh tường phẳng phiu với, loại 2 1/2 với v* 1/2 nhôm.