Công ty Cổ phần BCC Pharma được th*nh l*p năm 2019 với sứ mệnh kế thừa, tiếp nối v* lan tỏa những th*nh tựu nghiên cứu trong lĩnh vực dược phẩm v* chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa sinh Việt Nam (BCC) – doanh nghiệp với lịch s* hình th*nh v* phát triển gần 20 năm, với sứ mệnh mang tới các giải pháp cho sức khỏe con người bằng công nghệ sinh học.